Missie en Visie

Pagina wordt binnenkort ge-update!

Missie:

Onderstaand staat de missie en visie van Sportclub Deventer beschreven. Het betreft hier de missie en visie die wij ons ten doel hebben gesteld voor de periode tot 2018-2020.

Sportclub Deventer is een vereniging waarbij naast het willen winnen (presteren) de gezelligheid kenmerkend is. Ook willen we graag te boek staan als vereniging die waarde hecht aan een veilig sportklimaat.

Respect onderling en naar derden staat hoog in ons vaandel. Dit houdt in dat we de ander in zijn waarde laten en geen onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere persoonsgebonden kenmerken. Plezier in het voetbal staat centraal en dit kan alleen mogelijk zijn als spelers, trainers, leiders en vrijwilligers respect hebben voor elkaar.

Daarnaast zet Sportclub Deventer zich zowel maatschappelijk als op verenigingsniveau breder in dan op voetbal alleen.

Visie:

Kwaliteit

Ambitie:

In al haar activiteiten streeft Sportclub Deventer na een continue, duurzame kwaliteit te realiseren. Het bieden van een plezierige omgeving, waarin leden hun voetbalactiviteiten kunnen beoefenen, staat daarbij voorop. Dit heeft een hogere prioriteit dan het bereiken van het hoogste sportieve niveau. Wat overigens niet wegneemt dat het bereiken van een zo hoog mogelijk sportief niveau niet nagestreefd kan en zal worden, sterker nog: wij zijn ervan overtuigd dat die plezierige omgeving de basis is voor het verbeteren van de sportieve prestaties (en omgekeerd!). Op financieel gebied willen we sterk staan en op eigen benen kunnen staan (lees een sluitende begroting).

Inherent aan deze missie en visie heeft het bestuur zich de volgende doelstellingen gesteld:

Veilig sportklimaat

We hechten waarde aan een veilig sportklimaat. Onze ambitie is dat iedereen de kans heeft om zich in een sociaal veilige omgeving te ontwikkelen.

In de gedragscode van Sportclub Deventer staat verwoord welk gedrag van een ieder gewenst is om dit veilige klimaat te realiseren.

Voor alle duidelijkheid: het volgende gedrag wordt niet geaccepteerd binnen de club:

 • agressie en geweld
 • discriminatie
 • pesten
 • verbale of fysieke intimidatie
 • seksuele intimidatie

Plezier

Doel/ambitie:

Zorgen dat de leden plezier beleven aan hun sportbeoefening bij de vereniging.

Dit willen wij bereiken door:

 • het organiseren van verschillende activiteiten rondom/naast het voetbal
 • het inzetten van een speciale jeugdactiviteiten commissie voor de jeugd en een evenementencommissie voor senioren, die als voornaamste doel hebben om de verschillende activiteiten te organiseren
 • iedereen de kans te bieden, goed georganiseerd en gefaciliteerd, op zijn of haar eigen niveau te spelen

Iedereen doet mee!

Doel/ambitie:

Het realiseren van een goedlopende amateurvereniging die wordt gerund voor- en door de leden; participatie staat centraal.

Dit willen wij bereiken door:

 • te werken met vrijwilligers
 • in te zetten op zowel een haal- als brengplicht van onze leden
 • gebruik te maken van de aanwezige kwaliteiten/talenten van de leden van de club

Sportieve ambitie senioren:

Doel/ambitie:

Een stabiele 3e klasser met ons 1e elftal

Dit willen wij bereiken door:

 • het aanstellen van extra kwaliteit in de begeleiding
 • het aanstellen van een hoofdtrainer voor het 1e elftal

Sportieve ambitie jeugd

Ambitie/doel:

De selectieteams van de jeugd spelen 1e klasse of hoger in aansluiting op de ambitie van het eerste elftal.

Dit willen wij bereiken door:

 • het inzetten van deskundig kader op- en langs het veld
 • voorzien in een gediplomeerde jeugdtrainer
 • het hebben van enthousiaste jeugdcoördinatoren die als taak hebben het kader zo optimaal mogelijk te ondersteunen
 • het faciliteren van te volgen cursussen voor ons kader
 • voor jeugdselectieteams uitsluitend met onafhankelijke gediplomeerde trainers/coaches te werken

Meidenvoetbal

Ambitie/doel:

Het opzetten en promoten van voetbal voor meisjes binnen Sportclub Deventer

Dit willen wij bereiken door:

 • het specifiek inzetten van een taskforce meidenvoetbal met als enige taak het opzetten en promoten van meisjesvoetbal

Organisatie

Ambitie/doel:

Het realiseren van een stabiele toekomstbestendige organisatie van Sportclub Deventer

Dit willen wij bereiken door:

 • de verschillende bestuursfuncties volledig in te vullen en tijd vrij te maken voor verdere ontwikkeling van de club
 • in te zetten op de verdere uitbreiding en ontwikkeling van de verschillende commissies die zo veel mogelijke zelfstandig werken en verantwoording afleggen aan desbetreffend bestuurslid (zie bijlage bestuurlijke constructie bij ledenvergadering november 2014).
 • In te zetten op verdere structurering en professionalisering van de club door de eigen leden met ondersteuning van SBS.