Statuten

1

Statuten Sportclub Deventer

Oktober 2009

STATUTEN KNVB-VERENIGING SPORTCLUB DEVENTER

Artikel 1 – Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

 1. De vereniging is genaamd “Sportclub Deventer”, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel

in de gemeente Deventer.

 1. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 2. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van

Koophandel te Deventer.

Artikel 2 – Duur

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 3. De vereniging is opgericht op 1 maart 1958.

Artikel 3 – Doel

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn

verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.

 1. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 2. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
 3. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
 4. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
 5. de benodigde accommodatie tot stand te brengen en te houden.
 6. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4 – Lidmaatschap

 1. a. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
 2. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid zijn

van de vereniging.

 1. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het

lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft

beëindigd.

 1. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de vereniging een

(betaalde) functie -welke dan ook- bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.

 1. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden

toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

 1. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende

algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, dit met inachtneming van het in lid 2 van dit

artikel bepaalde.

 1. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten

voor de vereniging het predikaat “erelid” verlenen.

 1. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn

opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

Artikel 5 – Rechten en verplichtingen

 1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk

van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De

vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en

schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB

schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.

2

Statuten Sportclub Deventer

Oktober 2009

 1. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden verplichtingen

jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene ledenvergadering het

bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.

 1. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en

verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.

 1. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het

bestuur.

 1. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander

orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.

 1. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de

redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

 1. De leden zijn gehouden:
 2. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de

algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;

 1. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede

de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;

 1. de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te

schaden;

 1. de overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of

welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na

te komen.

Artikel 6 – Straffen

 1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel

met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de

belangen van de vereniging worden geschaad.

 1. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen,

alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de

belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.

 1. Indien de behandeling van overtredingen geschiedt met inachtneming van de gedragscode en

geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die de gedragscode

daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een

commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.

 1. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te

bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij de gedragscode een ander

orgaan aanwijst.

 1. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
 2. berisping;
 3. schorsing;
 4. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
 5. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in

de straf bepaald aantal wedstrijden;

 1. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf

genoemde termijn uit te oefenen;

 1. geldboete.
 2. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende

gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.

 1. Een opgelegde straf kan op de website of andere wijze worden gepubliceerd.
 2. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode

dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend,

met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

 1. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, de vereniging op onredelijke wijze

benadeelt of na sommatie nalatig blijft de contributie te voldoen.

3

Statuten Sportclub Deventer

Oktober 2009

 1. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van

een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.

 1. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste die bedragen die

vooraf door het bestuur, tenzij de gedragscode daar een ander orgaan toe heeft aangewezen, zijn

vastgesteld en op de website zijn gepubliceerd.

 1. a. Indien in de gedragscode als bedoeld in lid 2 van dit artikel geen ander orgaan wordt

aangewezen, kan een lid van een op grond van lid 3 van dit artikel opgelegde straf binnen een

maand na ontvangst van kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij de algemene vergadering,

tenzij in de gedragscode een andere termijn is vermeld.

 1. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 7 – Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
 3. door opzegging door het lid;
 4. door opzegging door de vereniging;
 5. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6;
 6. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
 7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in de gedragscode anders is

bepaald.

 1. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
 2. in de gevallen in de statuten genoemd;
 3. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het

lidmaatschap stellen of indien hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;

 1. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten

voortduren.

 1. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
 2. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
 3. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn

verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op

hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer

rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven,

wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen;

 1. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b bepaalde, slechts geschieden

tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier

weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.

 1. In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden

beëindigd in de gevallen als genoemd in de leden 3 en 4 onder b en lid 6 van dit artikel.

 1. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst

toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 1. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is het

bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap

van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 1. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn

tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet

heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere

aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde

straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met

uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

4

Statuten Sportclub Deventer

Oktober 2009

Artikel 8 – Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich

jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

 1. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de

statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

 1. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden

beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel

verschuldigd blijft.

 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 – Bestuur

 1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering

uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de

algemene vergadering

 1. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijftien leden. De

kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

 1. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het

bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een

tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 1. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling

overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan op de website, hetzij door middel van een

schriftelijke kennisgeving – mededeling aan de leden.

 1. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem

opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer

bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij

deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de

gevolgen daarvan af te wenden.

 1. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen

aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de

uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit

tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 2. door het eindigen van het lidmaatschap;
 3. door bedanken.

Artikel 10 – Bestuursbevoegdheid

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de

vereniging.

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter

verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de

open plaats(en) aan de orde komt.

 1. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en

bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.

 1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen

uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

 1. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot

het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en

tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een

schuld van een ander verbindt.

5

Statuten Sportclub Deventer

Oktober 2009

 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:
 2. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van

investeringen, welke een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag of waarde

te boven gaan;

 1. a: het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende

goederen;

b: het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

c: het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan

de vereniging verleend bankkrediet’

d: het aangaan van dadingen;

e : het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met

uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die

rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen leiden;

f : het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, anders dan die van trainers.

Artikel 11 – Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met

de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de

genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

 1. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan

deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

 1. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is

onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk

toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot

vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

 1. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot

vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 en 6 bedoelde

handelingen.

 1. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht

vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren

een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is

besloten.

 1. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een daartoe door het

bestuur aangewezen bestuurslid, dat overeenkomstig de reglementen van de KNVB bevoegd is op

die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

Artikel 12 – Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand

van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 1. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar

– behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – een jaarverslag uit over

de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat

van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

 1. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een

handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding

gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte

vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

 1. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden en een

plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

 1. De leden worden benoemd voor de duur van maximaal drie jaar en treden volgens een op te

maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.

6

Statuten Sportclub Deventer

Oktober 2009

 1. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de

algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 1. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken

en de bescheiden van de vereniging te geven. De kascommissie kan zich door een deskundige laten

bijstaan.

 1. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en

verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de

jaarstukken blijken.

 1. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te

bewaren.

Artikel 13 – Geldmiddelen en contributie

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
 2. contributies van de leden;
 3. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
 4. subsidies, giften en andere inkomsten.
 5. Het bestuur is bevoegd om aan leden, die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de

noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de

KNVB vast te stellen normen en waarden.

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene

vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden

ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

 1. Degene, aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het

gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 14 – Besluiten van organen van de vereniging

 1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die commissies en

personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader

omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is

toegekend.

 1. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag

van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor

zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan

wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de

meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of

schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 1. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid

anders wensen.

 1. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende

vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.

 1. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet

iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.

 1. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de

statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan

dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de

ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.

 1. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is

gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was

gericht.

7

Statuten Sportclub Deventer

Oktober 2009

 1. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van

een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

 1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit

regelen

 1. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;
 2. wegens strijd met een reglement.
 3. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in

lid 4 onder b wordt gedoeld.

 1. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de

dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van

het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

 1. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe

strekkend besluit worden bevestigd.

Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet

mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen,

geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit

besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15 – Algemene vergaderingen

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de wet of

bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 1. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden

(de jaarvergadering).

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een

termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling op de website

of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding

van de agenda.

 1. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd

is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering,

verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan

vier weken na indiening van het verzoek.

 1. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers

zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid

of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is

gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden

belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

 1. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
 2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 3. Jaarverslag van het bestuur;
 4. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
 5. Verslag van de kascommissie;
 6. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende

toelichting;

 1. Vaststelling van de contributies;
 2. Vaststelling van de begroting;
 3. Benoeming bestuursleden;
 4. Benoeming (kas)commissieleden;
 5. Rondvraag.

Artikel 16 – Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn

plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het

8

Statuten Sportclub Deventer

Oktober 2009

bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap

voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

 1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De

notulen worden op de website gepubliceerd of leggen we ze 2 uur voor aanvang van de vergadering

ter inzage in de kantine en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden

vastgesteld.

Artikel 17 – Toegang en besluitvorming algemene vergadering

 1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
 2. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering.
 3. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op toegang tot de

algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig

het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, diens beroep tegen een aan hem opgelegde straf

wordt behandeld.

 1. Ieder stemgerechtigd lid tot 16 jaar heeft één stem, leden van zestien en zeventien jaar twee

stemmen en leden van achttien jaar en ouder drie stemmen. Voor leden jonger dan 16 jaar geldt dat

zij hun stemrecht door hun wettelijk vertegenwoordigers laten uitoefenen (conform artikel 2:13 lid 2

BW). Deze wettelijke vertegenwoordigers hebben daarmee het recht van toegang tot de

ledenvergadering.

 1. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 2. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun

hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan

hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

 1. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met

voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen

bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

 1. Over alle voorstellen wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de

uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 1. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen

op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming

gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben

verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte

stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

 1. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:

– blanco uitgebracht zijn;

– onleesbaar zijn;

– op enigerlei wijze ondertekend zijn;

– iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of

– andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd;

– meer dan een naam bevatten.

 1. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist

volgens de statuten, buiten beschouwing.

 1. Artikel 14 lid 2 onder a en b is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 – Statutenwijziging

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe

werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De

termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

 1. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van

dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte

plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt

9

Statuten Sportclub Deventer

Oktober 2009

gehouden.

Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering op de website

gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

 1. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene

vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met

algemene stemmen wordt aangenomen.

 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, waarbij

minimaal 50 leden ten tijde van de vergadering aanwezig zijn.

 1. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan op de website. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot

doen verlijden van deze akte bevoegd.

 1. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten

in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.

Artikel 19 – Fusie

 1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en 2 van

overeenkomstige toepassing.

 1. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter

vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met name genoemde

andere verenigingen. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien

dagen bedragen.

2.3. Voor een besluit tot fusie behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een

vergadering waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen

twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere

datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals

dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of

vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste

twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 20 – Ontbinding en vereffening

 1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en lid 2 van

overeenkomstige toepassing.

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering,

genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering

waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 1. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter

vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot

zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

 1. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.
 2. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende

bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.

 1. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de

algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten

goede komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt.

 1. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning Clubbesturen van de

KNVB.

 1. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen

nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover

mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar

naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 1. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden

bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

10

Statuten Sportclub Deventer

Oktober 2009

Artikel 21 – Reglementen

 1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen

vaststellen en wijzigen.

 1. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met

de statuten.

 1. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.