Selectiebeleid

1. SELECTIE- EN INDELINGSBELEID

Er wordt gestreefd naar een eenduidig en objectief beleid. Sportclub Deventer kent selectie en recreatieve teams. Binnen alle teams moet ruimte zijn voor zowel prestatief als recreatief voetbal, onder voorwaarde dat het een nooit ten koste van het ander kan gaan. Bij selectie teams gaat het prestatieve boven het recreatieve. Daarom word er een selectiebeleid gevoerd om de beste spelers met een gelijk niveau, gelijke beleving zoveel mogelijk bij elkaar te laten spelen. Dit komt de sfeer maar vooral ook de ontwikkeling van de spelers ten goede. De ontwikkeling van het individu heeft voorrang op het resultaat van het collectief.

Opbouw hoofdstuk:
1. Selectie- en Indelingsbeleid
1.1. Het selecteren en indelen
1.2. De selectie en indelingsprocedure
1.3. Uitgangspunten
1.4. Tussentijds instromen of aanmelden
1.5. Objectieve signalering
1.6. Doorstroming van spelers

1.1. Het selecteren en indelen
Voor het bereiken van een zo hoog mogelijk prestatie- en/of spelniveau en plezier in het voetbal is een weloverwogen selectie- en indelingsprocedure noodzakelijk. Daarbij hanteren wij de volgende criteria en uitgangspunten:
o Bij selectie voor de prestatieve teams:
• techniek, inzicht, fysieke en mentale kwaliteiten van de speler
• beschikbaarheid speler
• ambitie / motivatie, ruimte voor talent
• bevindingen trainers, leiders en coördinatoren
o Bij indeling van de recreatieve teams:
• op leeftijd/geboortedatum
• wensen ouders / spelers qua niveau en vriendjes
• de doorstroming naar eerste en tweede elftallen
• spel plezier.

Andere aspecten:
• bij prestatieve teams is er sprake van selecteren en bij recreatieve teams van indelen
• bij 5 teams of meer is er ruimte voor een 2e prestatief team, bij 9 teams een 3e
• evenwichtige samenstelling groep
• leeftijdopbouw groep
• uitdagingen en stimulans creëren
• leergierig en enthousiast houden
• speler ontwikkelen op meerdere posities
• 1e en 2e jaars spelers
• beoordelingsformulieren
• objectieve signalering

Vraagt inzicht in:
• hoeveel spelers volgend seizoen in betreffende leeftijdsgroepen;
• hoeveel elftallen kunnen worden ingeschreven.

Elke speler moet de mogelijkheid krijgen om zich op verschillende posities te ontwikkelen. Door een E-F pupil gedurende het hele seizoen in een vaste positie op te stellen, wordt de individuele ontwikkeling niet optimaal mogelijk gemaakt. Om een kind tijdens een voetbalseizoen met enige regelmaat op een andere positie te laten voetballen worden de technische en tactische vaardigheden van de jonge voetballer versterkt. Bovendien sluit deze benadering aan bij de doelstellingen van de KNVB (Jeugdplan Nederland).

Alle beoordelingsformulieren worden gedurende het lidmaatschap van de speler bewaard. Op deze manier heeft Sportclub Deventer betrouwbare informatie in handen over de vorderingen van de speler en het team als geheel. Bovendien ontstaat er inzicht in de kwaliteit van de trainingen.

1.2. De selectie en indelingsprocedure
De selectieprocedure gaat als volgt te werk, op chronologische volgorde:
Start seizoen tot winterstop:
• trainers en leiders beoordelen spelers – inleveren 1e beoordelingsformulier bij TCJ in de maand november
• de TCJ zal ook een aantal onafhankelijke leden benaderen die thuiswedstrijden en trainingen bijwonen voor een objectief beeld van de spelers;
• alle spelers en de prestaties van de selectieteams worden in de winterstop geëvalueerd; om moverende redenen en met onderbouwing is het mogelijk om selectiespelers in de winterstop te wisselen
• vaststellen van de selectie voor de voorjaarscompetitie in overleg met coördinatoren, trainers, leiders en de TCJ, onderwerp doorstroming junioren – december/januari
• de coördinator informeert spelers en ouders van alle pupillen en junioren over indeling – januari
• bij een interpretatieverschil bepaalt na wederhoor de TCJ
• bij een afwijking/uitzondering is het laatste woord aan het JB

Winterstop tot einde seizoen:
• trainers en leiders beoordelen spelers – inleveren 2e beoordelingsformulier bij TCJ in maart
• de TCJ zal ook een aantal onafhankelijke leden benaderen die thuiswedstrijden en trainingen bijwonen voor een objectief beeld van de spelers
• vaststellen van de selectie voor de najaarscompetitie in overleg met coördinatoren, trainers, leiders en TCJ, onderwerp doorstroming alle pupillen en junioren – april en/of mei
• bij de overgang naar een andere leeftijdscategorie moeten de coördinatoren onderling overleggen
• de coördinator informeert spelers en ouders van alle pupillen en junioren over indeling – mei en/of juni
• bij een interpretatieverschil bepaalt na wederhoor de TCJ
• bij een afwijking/uitzondering is het laatste woord aan het JB

Bij twee selectieteams geldt het volgende:
• de aangewezen selectiespelers spelen gezamenlijk enkele toernooien;
• voor de zomervakantie wordt er een voorlopige indeling gecommuniceerd
• alle selectie spelers trainen samen gedurende een (nader te bepalen) aantal weken
• de definitieve indeling wordt uiterlijk 1 week voor daadwerkelijke start van de competitie bekend gemaakt
• de definitieve indeling van de teams vind plaats naar aanleiding van de resultaten en de beoordelingformulieren. Dit gebeurt in overleg met trainers/leiders en de TCJ. Desgewenst kan de coördinator hierbij om advies gevraagd worden. Ouders en spelers worden door de trainers geïnformeerd.

Terugzetten:
• terugzetten van pupillen en/of junioren na de start van en dus gedurende de najaars-, en/of voorjaars competitie kan alleen indien:
a) spelers te vaak afwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden
b) spelers zich misdragen (niet conform onze regels)
c) door een langdurige blessure langere tijd afwezig gaan zijn
d) te vaak moeten afmelden door ziekte, school of werk
e) als de speler het zelf aangeeft

1.3. Uitgangspunten
De uitgangspunten voor/bij het samenstellen van de selectieteams:
• max 9 spelers bij de F-jes en E-tjes (mede te bepalen iom de trainer/coach);
• max 14 spelers bij D-, C-, B- en A-junioren (mede te bepalen iom de trainer/coach);
• terugzetten alleen onder de genoemde voorwaarden;
• wisselen in de winterstop is een mogelijkheid;
• iedereen speelt in principe evenveel minuten;
• selecteren obv de hierboven genoemde criteria.
De uitgangspunten voor/bij het samenstellen van de indelingsteams:
• geen maximum;
• streven naar max 11 spelers bij de F-jes en E-tjes;
• max 17 spelers bij D-, C-, B- en A-junioren;
• terugzetten alleen onder de genoemde voorwaarden;
• wisselen in de winterstop is niet het uitgangspunt;
• iedereen speelt evenveel minuten;
• indelen op basis van de hierboven genoemde criteria;
• het laagste elftal nummer (bijvoorbeeld E4) is niet per definitie het elftal waar de minst presterende spelers geplaatst worden.

1.4. Tussentijds instromen of aanmelden
Bij tussentijds instromen of het zich aanmelden van nieuwe spelers geldt het volgende:
• instroom voor de zomervakantie => alle opties open op basis van beoordeling;
• instroom na de zomervakantie en 1 week voor de start van de competitie => geen wijzigingen meer in selectieteams wel in de indelingsteams;
• instroom na start competitie => geen wijzigingen meer in selectieteams en indelingsteams; nieuwe spelers stromen in bij het laatste team;
• instroom voor de kerstvakantie => eerst naar het laatste team tot de winterstop; in de winterstop is er een evaluatie; na de winterstop op basis van de evaluatie (beoordeling) wellicht naar de selectie of een nieuwe indeling;
• instroom na de kerstvakantie en 1 week voor de start van de competitie => geen wijzigingen meer in selectieteams wel in de indelingsteams
• instroom na start competitie => geen wijzigingen meer in selectieteams en indelingsteams; nieuwe spelers stromen in in het laatste team.

1.5. Objectieve signalering
De signalering dient als objectieve aanvulling op de beoordelingslijsten van de trainers/leiders. De TCJ benadert daarvoor een aantal betrokken leden van Sportclub Deventer als tipgever. Deze tipgevers kunnen bestaan uit trainers, leiders, ouders en spelers uit bijvoorbeeld de eerste en tweede elftallen.

1.6. Doorstroming van spelers
Er is sprake van doorstroming indien een speler vanuit zijn huidige team naar een ander team in zijn leeftijdscategorie passend bij zijn spelniveau en plezier overgeplaatst wordt. Uitgangspunt is dat spelers in de lichtingen C, B en A tijdens het speeljaar in januari wel kunnen doorstromen naar een ander team en de F, E en D niet.

Voor alle spelers geldt dat bij uitzonderingen, een tekort van spelers, of meningsverschillen dit besluit in nauw overleg met betrokken speler, ouders, trainer/leider en TCJ op elk moment kan worden genomen. Desgewenst kan de coördinator hierbij om advies gevraagd worden.

Bij doorstroming van de Mini’s naar de F-jes, van de F-jes naar de E-tjes, van de E-tjes naar de D-pupillen en van de D-pupillen naar de C-junioren, wordt ter afsluiting van het seizoen een certificaat uitgereikt door de coördinator.

Bij elke afwijking, uitzondering, beslissing, discussie is het laatste woord aan het Jeugd Bestuur